First day of 5days Sashimi Course

[First day of 5days Sashimi Course]

http://sushischool.jp/courses/5days-sashimi-course/


– Inada Young yellowtail
– Salmon
– Maguro
– Ika


– Hira-zukuri
– Sogi-zukuri
– Kaku-zukuri
– Ikomi
– Isobe
– Yujimo
– Hana-zukuri